Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.
Sở Y tế TP HCM có Công văn 9000/SYT-NVY ngày 2-12-2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0.

Theo đó, hướng dẫn hình thức và thẩm quyền cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

(1) Đối với trường hợp người lao động là F0 điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0):

+ Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, bệnh viện điều trị Covid-19 cấp giấy ra viện đúng quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT .

+ Cơ sở thu dung, diều trị Covid-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại mục 5.3, Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021.

(2) Đối với trường hợp người lao động là F0 cách ly tại nhà:

+ Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT .

+ Trong trường hợp Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc F0 ký xác nhận vào vị trí “người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”, đơn vị chủ quản là Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm y tế phường, xã, thị trấn ký đóng dấu.

Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc, điều trị Covid-19 khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho bảo hiểm xã hội Thành phố theo quy định tại mục c, khoản 5, Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT .

Kể từ ngày 24-11-2021, đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp chưa đúng mẫu, chưa đúng cho NLĐ nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu NLĐ có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo mục a, khoản 5, Điều 26.

Nguồn Báo NLD