UBND TP.HCM vừa mới phê duyệt Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy kết quả tích cực đạt được trong việc triển khai các giai đoạn từ 2011-2020.

Và 100% nước thải bệnh viện, chất thải y tế được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm tra, giám sát; 100% cơ sở xuất có xử lý khí thải đạt quy chuẩn môi trường…

Đồng thời, đến hết năm 2021, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy, các tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm 50% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng. Phấn đấu đến năm 2030, TP.HCM sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đối với công tác quản lý chất thải rắn, TP.HCM phấn đấu tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 2025 đạt ít nhất 80%, hướng tới năm 2030 đạt 100%. Đến năm 2025, TP sẽ triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định và điều kiện của Thành phố, tiếp tục duy trì việc phân loại chất thải rắn trong các năm tiếp theo; 100% trạm trung chuyển rác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường (BVMT)…

Cùng với đó, 100%  lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động, thành lập Hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân và 100% phương tiện thu gom tại nguồn được chuyển đổi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vệ sinh và bảo vệ môi trường theo quy định.

Về xử lý nước thải đô thị, TP.HCM đặt chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý tập trung đến năm 2025 đạt 58%, hướng tới năm 2030 đạt 88%; giảm 90% ô nhiễm không khí tăng thêm do hoạt động giao thông vận tải;  tỷ lệ tổ chức, các nhân thực hiện kinh doanh trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa đảm bảo quy chuẩn tiếng ồn là 100%.

Đối với công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trừng và ứng phó BĐKH cho cộng đồng dân cư; TP.HCM đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức được phổ biến kiến thức ứng phó BĐKH; 100% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về BVMT và ứng phó BĐKH; 90% học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người dân áp dụng những hành vi BVMT đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

Năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được những mục tiêu trên trong Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021-2030, UBND TP.HCM đề ra 05 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó có quy định rõ vai trò, trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức.

Đồng thời, tiếp tục tập trung các giải pháp ngăn chặn xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

100% hộ dân tiếp cận thông tin

TP.HCM đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực quản lý môi trường trong giai đoạn 2021 -2030. Trong đó, Thành phố sẽ tập trung phòng ngừa, giảm thiểu tác động của nước thải, khí thải và chất thải rắn đến môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, gồm: 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

Nhóm giải pháp thứ nhất, TP.HCM sẽ tăng cường sự tham gia và phối hợp của các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, các đơn vị liên quan trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong BVMT và ứng phó với BĐKH.

Nhóm giải pháp thứ hai, TP.HCM sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

Nhóm giải pháp thứ ba, TP.HCM sẽ nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH.

Nhóm giải pháp thứ tư, TP.HCM sẽ đảy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái; tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhóm giải pháp thứ 5, TP.HCM sẽ tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với BĐKH.

UBND TP.HCM giao Sở TN&MT là cơ quan phụ trách Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho UBND TP xem xét, quyết định.